پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی چه برنامه ای دارید ؟
تاریخ بارگذاری: 97/08/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم