پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
همگرایی ایرانیان خارج از کشور
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 898 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 995 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 995 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1004 نفر
تاریخ درج: 96/02/26