چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
گفتگو با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی - وزیر کشور - قسمت 3
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 431 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 501 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 562 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 501 نفر
تاریخ درج: 96/02/26