چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
حجم نقدینگی در اقتصاد
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:53
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تعداد بازدید: 490 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
05:32
رکود تورمی در اقتصاد
تعداد بازدید: 513 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
03:29
رشد مسکن وتامین مسکن
تعداد بازدید: 469 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 429 نفر
تاریخ درج: 96/02/24