چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:32
رکود تورمی در اقتصاد
تعداد بازدید: 509 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
03:29
رشد مسکن وتامین مسکن
تعداد بازدید: 466 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 425 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
06:00
کشور به چه تعداد کار نیاز دارد؟
تعداد بازدید: 446 نفر
تاریخ درج: 96/02/24