چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
نظر دکتر حنیف غفاری در مورد داشتن سواد رسانه ای و انتخابات
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 538 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 526 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 549 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 548 نفر
تاریخ درج: 96/02/26