چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
شرایط و شاخصه های کابینه آقای رئیسی
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 453 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 493 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 528 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 542 نفر
تاریخ درج: 96/02/26