چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
اولویت سیاست خارجی دولت شما چه خواهد بود ؟
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 457 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 498 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 533 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 548 نفر
تاریخ درج: 96/02/26