چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
برنامه هایی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 414 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 432 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 454 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 462 نفر
تاریخ درج: 96/02/26